Patinig

11:54 pm Filipino, The Son

notes #6

Limang (5) titik sa Alfabetong Filipino ang tinatawag na patinig. Ang mga ito ay

A E I O U

/ey/ /i/ /ay/ /o/ /yu/

Notes #7

May dalawampu’t tatlong (23) katinig sa Alfabetong Filipino:

Bb Cc Dd Ff Gg Hh Jj Kk Ll Mm Nn

Pp Qq Rr Ss Tt Vv Ww Xx Yy Zz

Comments are closed.