Similarities and Differences

Grade 2 Lessons, Science, The Son Comments Off on Similarities and Differences

You Have Likes and Dislikes

 • Your interest and hobbies change as you grow older.

Children Have Similarities and Differences

 • Children of the same age may have similarities and differences.
 • Some children may like to play the same game. Some children may also like to read the same books.

Pagbubuo ng Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Pagbubuo ng Salita

Ang Alamat ng Lawa ng Sampalok

Ibahagi ang tinanggap na ligaya, tatamuhin ay ibayong pagpapala.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Salita

 • Ang salita ay binubuo ng mga pantig.
 • May mga salitang bunubuo ng isa, dalawa, tatlo o mahigit pang pantig.

 • Ang mga salitang may sa o dalawang pantig ay maaaring mapahaba sa pamamaitan ng pagdaragdag ng titik o pantig sa unhan o hulihan nito.

Halimbawa: sa – sawa; isa

 • Nakabubuo naman ng maikling salita mula sa mahabang salita sa pamamagitan ng paggulo sa mga pantig o sa mga titik nito.

Halimbawa: minamahal – mina, mama, ina, hila, mali, mani

Properties of Addition

Grade 2 Lessons, Mathematics, The Son No Comments

Properties of Addition

 • The commutative property of addition tells us that the order or position of the addends does not affect the sum.

 • The associative property of addition tells that the grouping of the addends does not affect the sum.

 • The identity property of addition tells us that when zero is added to a number or when a number is added to zero, the sum is the number itself.

Noting Details

Grade 2 Lessons, Reading, The Son Comments Off on Noting Details

Recalling Details

Notice and remember the small parts or details of the story. Understanding and remembering the details will help you understand the reading selection better.

Example:

On a bright sunny day, the sea looks blue because it reflects the color of the sky.

On a bright sunny day, the sea is ___________.

Glow Food

Grade 2 Lessons, Science, The Son Comments Off on Glow Food

You Need GLOW Food

 • Glow foods are rich in vitamins and minerals.
 • They help keep your body in good condition.

Examples:

 • fruits and vegetables

A Healthy Growing Child

Grade 2 Lessons, Science, The Son Comments Off on A Healthy Growing Child

You Must Have Healthy Eating Habits

 • Practicing good eating habits everyday will make you healthy and strong.

You Are Growing

 • Your height and weight change as you grow.
 • A healthy child increases in height and weight.

You Can Do Many Tasks Now

 • You can do more tasks as you grow older.

Pagpapantig ng mga Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Pagpapantig ng mga Salita

Kabutihang mula sa puso, gantimpala ang matatamo.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Pantig at Pagpapantig ng Salita:

Ang ibang salita ay binubuo ng pantig. Ang pantig ay binubuo ng:

 1. Tunog na patinig lamang (P) Halimbawa: abo
 2. tunog na pinagsamamng katinig at patinig (KP) Halimbawa: guro
 3. tunog na pinagsamang patinig at katinig (PK) Halimbawa: itlog
 4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig (KPK) Halimbawa: pawis
 5. tunog na pinagsama-samang dalawang katinig at isang patinig (KKP) Halimbawa: tsokolate o dalawang patinig at katinig (KKPK) halimbawa: trak

« Previous Entries Next Entries »