Tunog Pang-Musika

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Tunog Pang-Musika

May Pangarap

Pangarap kayang abutin, sipag at tiyaga dapat taglayin.

_____________________________________________________________

Iba’t-iba ang tunog ng mga kagamitan at instrumentong pangmusika:

§ Piyano

§ Byulin

§ Gitara

§ Bandurya

§ Saxofon

§ Plawta

§ Trampet

§ trombon