Patinig

7:22 am Filipino, The Son

Filipino Notes #6

Limang (5) titik sa alfabetong Filipino ang tinatawag na patinig. Ang mga ito ay

A /ey/ E /i/ I /ay/ O /o/ U /yu/

Comments are closed.