Alfabetong Filipino

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Alfabetong Filipino

Si Allan – Ang Magalang

Ang batang magalang, sa twina’y kinagigiliwan.

_________________________________________________________

Alfabetong Filipino

May 28 titik ang alfabetong Filipino.

  • Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ill, Mm, Nn, Nn, NGng, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy at Zz.

Walo (8) ang mga hiram na letra:

  • C, F, J, N, Q, V, X, at Z

Patinig

Filipino, The Son Comments Off on Patinig

Filipino Notes #6

Limang (5) titik sa alfabetong Filipino ang tinatawag na patinig. Ang mga ito ay

A /ey/ E /i/ I /ay/ O /o/ U /yu/

Alfabetong Filipino

Filipino, The Son Comments Off on Alfabetong Filipino

Filipino Notes #5

Ang f, v, z, o, l, r, w, y, x, u, ng, q, at n ay mga titik ng alfabetong Filipino.

May mga pangalan at wastong tunog ang bawat isa.

Wastong Pangalan at Tunog ng Titik

Filipino, The Son Comments Off on Wastong Pangalan at Tunog ng Titik

Filipino Notes #4

Ang b, m, p, d, t, k, c, g, e, n, h, s, j, at i ay mga titik sa Alfabetong Filipino.

May pangalan at wastong tunog ang bawat isa.

Alfabetong Filipino

Filipino, The Son Comments Off on Alfabetong Filipino

Filipino Notes #3

Alfabetong Filipino

Ang alfabetong Filipino ay binubuo ng dalawampu’t walong titik.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz