Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Karapatan ng mga magulang:

  1. Mahalin ng mga anak.
  2. Igalang ng mga anak.

Karapatan ng mga Anak:

  1. Malatyang makapaglaro.
  2. makapag-aral
  3. Lumaking malusog.
  4. Alagaan ng mga magulang.
  5. Maipakita ang natatanging talento.

Karapatan at Tungkulin

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Karapatan at Tungkulin

Ang bawat karapatan ay may katapat na tungkulin.

Bawat mamamayan ay may tungkuling dapat gampanan.

Isagawa ang mga tungkulin sa tahanan, sa paaralan at sa barangay.

Karapatan ng Batang Pilipino

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son No Comments

Karapatan ng Batang Pilipino (Rights of the Filipino Child)

Bawat batang Pilipino ay may mga karapatan na dapat pahalagahan, pagyamanin at pag-ingatan.

1. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Right to be born and be given a name.

2.Karapatan maging malakas at malusog. Right to be strong and healthy.

3. Karapatan mong mabigyan ng maayos na tahanan. Right to an abode.

4.Karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Right to live in a clean, peaceful, and safe environment.

5.Karapatang makapag-aral. Right to education.

6.Karapatang maglibang. Right to play.

7.Karapatang malinang ang angking talino. Right to enhance talents and interests.

8.Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Right to have a caring family.

9.Karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal. Right to learn proper and good behavior.

10. Karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Right to be supported by the government.

Igalang ang karapatan ng iba.

Karapatan ng Batang Filipino

Grade 1 Lessons, The Son Comments Off on Karapatan ng Batang Filipino


Sibika

Karapatan ng Batang Pilipino (Rights of the Filipino Child)

Bawat batang Pilipino ay may mga karapatan na dapat pahalagahan, pagyamanin at pag-ingatan.

1. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Right to be born and be given a name.

2. Karapatan maging malakas at malusog. Right to be strong and healthy.

3. Karapatan mong mabigyan ng maayos na tahanan. Right to an abode.

4. Karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Right to live in a clean, peaceful, and safe environment.

5. Karapatang makapag-aral. Right to education.

6. Karapatang maglibang. Right to play.

7. Karapatang malinang ang angking talino. Right to enhance talents and interests.

8. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Right to have a caring family.

9. Karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal. Right to learn proper and good behavior.

10. Karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Right to be supported by the government.

Igalang ang karapatan ng iba.