Pilipinas, malaya nga ba?

12:59 pm Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son

Ang Pilipinas ay isang malayang bansa.

Ang bansang Pilipinas ay may sariling pamahalaan.

Ang pamahalaan ay tumutugon sa mga karapatan ng mga mamamayan.

Ang pamahalaan at mamamayan ay nagtutulungan para sa kaunlaran ng bansa.

Comments are closed.