Pagpapantig ng mga Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off

Kabutihang mula sa puso, gantimpala ang matatamo.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Pantig at Pagpapantig ng Salita:

Ang ibang salita ay binubuo ng pantig. Ang pantig ay binubuo ng:

  1. Tunog na patinig lamang (P) Halimbawa: abo
  2. tunog na pinagsamamng katinig at patinig (KP) Halimbawa: guro
  3. tunog na pinagsamang patinig at katinig (PK) Halimbawa: itlog
  4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig (KPK) Halimbawa: pawis
  5. tunog na pinagsama-samang dalawang katinig at isang patinig (KKP) Halimbawa: tsokolate o dalawang patinig at katinig (KKPK) halimbawa: trak

Tunog Pang-Musika

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off

May Pangarap

Pangarap kayang abutin, sipag at tiyaga dapat taglayin.

_____________________________________________________________

Iba’t-iba ang tunog ng mga kagamitan at instrumentong pangmusika:

§ Piyano

§ Byulin

§ Gitara

§ Bandurya

§ Saxofon

§ Plawta

§ Trampet

§ trombon

Magkasingkahulugan at Pagdadaglat

Filipino, The Son Comments Off

Notes #3

Magkasingkahulugan ang mga salitang pareho ang tunog.

hal: nasisiyahan – natutuwa

munti – maliit

tama – wasto

Notes #4

Pagdadaglat ang pantawag sa pagpapaikli sa tao:

Sister – Sr.

Binibini – Bb.

Filipino : Pantig

Filipino, The Son Comments Off

Filipino Notes #8

Pantig (syllable) ang tawag sa isang titik (letter) o dalawa’t higit pang pinagsama-samang titik.

Ang pinagsama-samang pantig ay binubuo ng salita (word)

  1. Tunog na pantig lamang /a/ /u/
  2. Tunog na pinagsamang patinig at katinig /at/
  3. Tunog na pinagsamang katinig at patinig /ba/ /ma/
  4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig /wig/ /kit/

Alfabetong Filipino

Filipino, The Son Comments Off

Filipino Notes #5

Ang f, v, z, o, l, r, w, y, x, u, ng, q, at n ay mga titik ng alfabetong Filipino.

May mga pangalan at wastong tunog ang bawat isa.

Wastong Pangalan at Tunog ng Titik

Filipino, The Son Comments Off

Filipino Notes #4

Ang b, m, p, d, t, k, c, g, e, n, h, s, j, at i ay mga titik sa Alfabetong Filipino.

May pangalan at wastong tunog ang bawat isa.

Filipino : Tunog at Huni

Filipino, The Son Comments Off

First Quarter Lesson #1

Mga Tunog at Huni:

Iba’t ibang tunog at huni ang naririnig sa paligid. Nagmumula sa mga bagay, hayop at taong kumikilos ang tunog at huni.

May malakas at mahinang tunog.