Tunog Pang-Musika

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Tunog Pang-Musika

May Pangarap

Pangarap kayang abutin, sipag at tiyaga dapat taglayin.

_____________________________________________________________

Iba’t-iba ang tunog ng mga kagamitan at instrumentong pangmusika:

§ Piyano

§ Byulin

§ Gitara

§ Bandurya

§ Saxofon

§ Plawta

§ Trampet

§ trombon

Wastong Pangalan at Tunog ng Titik

Filipino, The Son Comments Off on Wastong Pangalan at Tunog ng Titik

Filipino Notes #4

Ang b, m, p, d, t, k, c, g, e, n, h, s, j, at i ay mga titik sa Alfabetong Filipino.

May pangalan at wastong tunog ang bawat isa.

Filipino : Tunog at Huni

Filipino, The Son Comments Off on Filipino : Tunog at Huni

First Quarter Lesson #1

Mga Tunog at Huni:

Iba’t ibang tunog at huni ang naririnig sa paligid. Nagmumula sa mga bagay, hayop at taong kumikilos ang tunog at huni.

May malakas at mahinang tunog.

Pagpapantig ng mga Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Pagpapantig ng mga Salita

Kabutihang mula sa puso, gantimpala ang matatamo.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Pantig at Pagpapantig ng Salita:

Ang ibang salita ay binubuo ng pantig. Ang pantig ay binubuo ng:

  1. Tunog na patinig lamang (P) Halimbawa: abo
  2. tunog na pinagsamamng katinig at patinig (KP) Halimbawa: guro
  3. tunog na pinagsamang patinig at katinig (PK) Halimbawa: itlog
  4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig (KPK) Halimbawa: pawis
  5. tunog na pinagsama-samang dalawang katinig at isang patinig (KKP) Halimbawa: tsokolate o dalawang patinig at katinig (KKPK) halimbawa: trak

Magkasingkahulugan at Pagdadaglat

Filipino, The Son Comments Off on Magkasingkahulugan at Pagdadaglat

Notes #3

Magkasingkahulugan ang mga salitang pareho ang tunog.

hal: nasisiyahan – natutuwa

munti – maliit

tama – wasto

Notes #4

Pagdadaglat ang pantawag sa pagpapaikli sa tao:

Sister – Sr.

Binibini – Bb.

Filipino : Pantig

Filipino, The Son Comments Off on Filipino : Pantig

Filipino Notes #8

Pantig (syllable) ang tawag sa isang titik (letter) o dalawa’t higit pang pinagsama-samang titik.

Ang pinagsama-samang pantig ay binubuo ng salita (word)

  1. Tunog na pantig lamang /a/ /u/
  2. Tunog na pinagsamang patinig at katinig /at/
  3. Tunog na pinagsamang katinig at patinig /ba/ /ma/
  4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig /wig/ /kit/

Alfabetong Filipino

Filipino, The Son Comments Off on Alfabetong Filipino

Filipino Notes #5

Ang f, v, z, o, l, r, w, y, x, u, ng, q, at n ay mga titik ng alfabetong Filipino.

May mga pangalan at wastong tunog ang bawat isa.